Úlehle

oficiální web obce

1. Oficiální název

Obec Úlehle

 

2. Důvod a způsob založení

Obec Úlehle (dále jen „obec“) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 a § 2 zákona č. 367/1990 Sb.*), o obcích, v platném znění ke dni 23. 11. 1990 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písm. c/ zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.
Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu, za podmínek stanovených zákony (zejména hlava sedmá Ústavy ČR, a §§ 35-66 zák. č. 128/2000 Sb. v platném znění o obcích). *) Zákon 367/1990 Sb. o obcích byl zrušen novým zákonem o obcích – č. 128/2000 Sb.

 

3. Organizační struktura

Starosta: Michal Minařík

Místostarosta: Bc. Luděk Vršek

Učetní: Eva Sedláčková

 

4. Kontaktní spojení

adresa: Úlehle 28, 387 19 Čestice
mobil: 777 739 732

emailová adresa: info{zavináč}obeculehle.info

úřední hodiny: po domluvě

adresa e-podatelny: info{zavináč}obeculehle.info

 

5. Případné platby můžete poukázat

číslo účtu: ČSOB divize Poštovní spořitelny 103370469/0300

 

6. IČO

IČO: 00667901

 

7. DIČ

DIČ: CZ00583316


 

8. Rozpočet

TODO LINK HERE

 

9. Žádosti o informace

Obec Úlehle (dále jen obec) jako povinný subjekt dle § 2 odst.1 zákona je povinna zveřejňovat dle § 5 zákona tyto informace :

a) informace o obci jako právnické osobě
b) organizační strukturu obce a jejích orgánů
c) možnost podávání opravných prostředků proti rozhodování orgánů obce
d) postup obce při vyřizování žádostí
e) přehled nejdůležitějších předpisů
f) výroční správu o poskytování informací za předchozí kalendářní rok
Dalšími informacemi, které obec podle § 5 odst.4 zákona zveřejňuje, jsou usnesení obecního zastupitelstva, platné obecně závazné vyhlášky, rozpočet obce, záměry nakládat s obecním rozpočtem, záměr obce s obecním majetkem. Ostatní informace jsou zveřejňovány dle rozhodnutí orgánů obce, zastupitelstva a starosty v rámci příslušných kompetencí.
 

Způsob a rozsah zveřejnění informací


Obec zveřejňuje informace těmito způsoby :
a) na úřední desce - usnesení orgánu obce, obecně závazné vyhlášky a rozpočet obce
b) způsobem umožňující dálkový přístup ( Internet ) - údaje dle písm. a), dále zadání veřejných zakázek (mimo zjednodušené zadání) a prezentaci obce na www stránkách.

Stanovení veřejných registrů


Na obecním úřadě jsou uvedeny a spravovány tyto registry:
a) registr obyvatel
b) evidence plátců místních poplatků
Vzhledem k tomu, že informace v těchto registrech nejsou každému přístupné, nevztahuje se na ně v souladu s § 5 odst. 3 zákona povinnost jejich zveřejnění.

Stanovení doprovodných informací


Doprovodné informace dle § 3 odst. 4 zákona nejsou zveřejňovány automaticky, ale sdělovány při poskytování informací na základě žádosti.
Ochrana údajů
Zveřejňování a poskytování některých údajů může být vyloučeno, nebo omezeno. Děje se tak jen za dodržení podmínek stanovených zákonem.
1. Ochrana utajovaných skutečností - jako informace spadající do režimu utajovaných dle § 17 zákona jsou považovány informace takto označené v seznamu utajovaných skutečností. Za stanovení a označení příslušného stupně utajení v podmínkách obecního úřadu zodpovídá dle zákona 148/1998 Sb. v platném znění starosta obce.

2. Ochrana osobních údajů - osobní údaje, které se nezveřejňují, ani neposkytují, jsou zejména osobní data fyzických osob vedená v informačních systémech dle zák č. 256/1992 Sb. v platném znění (především rodná čísla), informace vypovídající o soukromí občanů dle § 8 zákona a další údaje, které by mohly narušit právo na ochranu osobnosti, přičemž není podstatné, zda se jedná o údaje sdělené žadatelem, jinou osobou, nebo získané v rámci správního řízení.

3. Ochrana obchodního tajemství - údaje sdělené uchazeči o veřejné zakázky při podávání nabídek v rámci všech způsobů zadávání dle zákona č.199/1994 Sb. v platném znění jsou považovány za obchodní tajemství pouze v tom případě, že je za obchodní tajemství uchazeči v nabídkách výslovně označí.

4. Ochrana údajů o majetkových poměrech - jako důvěrné údaje o majetkových poměrech občanů jsou považovány zejména údaje zjištěné při vymáhání nedoplatků při exekučním řízení (správa místních poplatků).

Povinnosti a postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informací


Ústně a telefonicky podané žádosti vyřizují volení zástupci obce a zaměstnanci v rámci své působnosti. Ústní a telefonické žádosti se neevidují. Písemně podané žádosti jsou evidovány dle svého charakteru v podatelně obecního úřadu.

 

 

Příjem žádostí a dalších podání

 

- osobně: podání starostovi obce
- písemně: Obecní úřad
- e-mail: info{zavináč}obeculehle.info

 

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů obce


Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty, učiněné ve správním řízení, se podávají prostřednictvím podatelny obecního úřadu, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.
Proti opatřením Zastupitelstva obce, která odporují zákonu, lze kdykoli podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Krajskému úřadu v Českých Budějovicích.
Proti ostatním úkonům orgánů obce opravné prostředky nejsou.

 

 

12. Formuláře

Formuláře ke stažení naleznete na webu Ministerstva vnitra ČR nebo osobně na obecním úřadu.

 

13. Návody pro řešení různých životních situací

Návody pro řešení běžných životních situací včetně potřebných formulářů, nebo jejich vzorů, naleznete především na Portálu veřejné správy ČR.

O informace pro řešení životních situací můžete požádat na místním úřadu, osobně nebo elektronicky.

Místní životní situace jsou řešeny především obecními vyhláškami a zprávami pro občany, zveřejněnými na úřední desce.

 

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999Sb.

Výroční zpráva za rok 2023 je vystavena na úřední desce.

 

15. Seznam organizací

Obec Úlehle nezřídila žádné organizace.

Katastr