Oficiální web
obce
Úlehle

Jste zde Vy a 1 návštěvník
Dnes tu bylo 71 návštěvníků
Tento měsíc tu bylo 721 návštěvníků
Jste v pořadí 217481. návštěvník!
logo Czech Point
logo Czech Point

Standard ISVS: Povinně zveřejňované informace.


1. Oficiální název


Obec Úlehle2. Důvod a způsob založení


Obec Úlehle (dále jen „obec“) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 a § 2 zákona č. 367/1990 Sb.*), o obcích, v platném znění ke dni 23. 11. 1990 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písm. c/ zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.
Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu, za podmínek stanovených zákony (zejména hlava sedmá Ústavy ČR, a §§ 35-66 zák. č. 128/2000 Sb. v platném znění o obcích). *) Zákon 367/1990 Sb. o obcích byl zrušen novým zákonem o obcích – č. 128/2000 Sb.3. Organizační struktura


Starosta: Bc. Luděk Vršek

Místostarosta: Michal Minařík

Učetní: Eva SedláčkováKontaktní spojení


adresa: Úlehle 28, 387 19 Čestice

mobil: 777 739 732

emailová adresa: info{zavináč}obeculehle.info

úřední hodiny: pondělí 18-19 hodin

adresa e-podatelny: info{zavináč}obeculehle.info5. Případné platby můžete poukázat


číslo účtu: ČSOB divize Poštovní spořitelny 103370469/03006. IČO


IČO: 006679017. DIČ


DIČ: CZ00583316
8. Rozpočet v tomto a předchozím roce (odkaz se otevře v novém okně)9. Žádosti o informace


Obec Úlehle (dále jen obec) jako povinný subjekt dle § 2 odst.1 zákona je povinna zveřejňovat dle § 5 zákona tyto informace :

a) informace o obci jako právnické osobě
b) organizační strukturu obce a jejích orgánů
c) možnost podávání opravných prostředků proti rozhodování orgánů obce
d) postup obce při vyřizování žádostí
e) přehled nejdůležitějších předpisů
f) výroční správu o poskytování informací za předchozí kalendářní rok
Dalšími informacemi, které obec podle § 5 odst.4 zákona zveřejňuje, jsou usnesení obecního zastupitelstva, platné obecně závazné vyhlášky, rozpočet obce, záměry nakládat s obecním rozpočtem, záměr obce s obecním majetkem. Ostatní informace jsou zveřejňovány dle rozhodnutí orgánů obce, zastupitelstva a starosty v rámci příslušných kompetencí.

Způsob a rozsah zveřejnění informací

Obec zveřejňuje informace těmito způsoby :
a) na úřední desce - usnesení orgánu obce, obecně závazné vyhlášky a rozpočet obce
b) způsobem umožňující dálkový přístup ( Internet ) - údaje dle písm. a), dále zadání veřejných zakázek (mimo zjednodušené zadání) a prezentaci obce na www stránkách.

Stanovení veřejných registrů

Na obecním úřadě jsou uvedeny a spravovány tyto registry:
a) registr obyvatel
b) evidence plátců místních poplatků
Vzhledem k tomu, že informace v těchto registrech nejsou každému přístupné, nevztahuje se na ně v souladu s § 5 odst. 3 zákona povinnost jejich zveřejnění.

Stanovení doprovodných informací

Doprovodné informace dle § 3 odst. 4 zákona nejsou zveřejňovány automaticky, ale sdělovány při poskytování informací na základě žádosti.
Ochrana údajů
Zveřejňování a poskytování některých údajů může být vyloučeno, nebo omezeno. Děje se tak jen za dodržení podmínek stanovených zákonem.
1. Ochrana utajovaných skutečností - jako informace spadající do režimu utajovaných dle § 17 zákona jsou považovány informace takto označené v seznamu utajovaných skutečností. Za stanovení a označení příslušného stupně utajení v podmínkách obecního úřadu zodpovídá dle zákona 148/1998 Sb. v platném znění starosta obce.

2. Ochrana osobních údajů - osobní údaje, které se nezveřejňují, ani neposkytují, jsou zejména osobní data fyzických osob vedená v informačních systémech dle zák č. 256/1992 Sb. v platném znění (především rodná čísla), informace vypovídající o soukromí občanů dle § 8 zákona a další údaje, které by mohly narušit právo na ochranu osobnosti, přičemž není podstatné, zda se jedná o údaje sdělené žadatelem, jinou osobou, nebo získané v rámci správního řízení.

3. Ochrana obchodního tajemství - údaje sdělené uchazeči o veřejné zakázky při podávání nabídek v rámci všech způsobů zadávání dle zákona č.199/1994 Sb. v platném znění jsou považovány za obchodní tajemství pouze v tom případě, že je za obchodní tajemství uchazeči v nabídkách výslovně označí.

4. Ochrana údajů o majetkových poměrech - jako důvěrné údaje o majetkových poměrech občanů jsou považovány zejména údaje zjištěné při vymáhání nedoplatků při exekučním řízení (správa místních poplatků).

Povinnosti a postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informací

Ústně a telefonicky podané žádosti vyřizují volení zástupci obce a zaměstnanci v rámci své působnosti. Ústní a telefonické žádosti se neevidují. Písemně podané žádosti jsou evidovány dle svého charakteru v podatelně obecního úřadu.Příjem žádostí a dalších podání


- osobně: podání starostovi obce
- písemně: Obecní úřad
- e-mail: info{zavináč}obeculehle.info11. Opravné prostředky


Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů obce

Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty, učiněné ve správním řízení, se podávají prostřednictvím podatelny obecního úřadu, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.
Proti opatřením Zastupitelstva obce, která odporují zákonu, lze kdykoli podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Krajskému úřadu v Českých Budějovicích.
Proti ostatním úkonům orgánů obce opravné prostředky nejsou.12. Formuláře


Formuláře ke stažení naleznete na webu Ministerstva vnitra ČR nebo osobně na obecním úřadu.13. Návody pro řešení různých životních situací


Návody pro řešení běžných životních situací včetně potřebných formulářů, nebo jejich vzorů, naleznete především na Portálu veřejné správy ČR.

O informace pro řešení životních situací můžete požádat na místním úřadu, osobně nebo elektronicky.

Místní životní situace jsou řešeny především obecními vyhláškami a zprávami pro občany, zveřejněnými na úřední desce.14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999Sb.


Výroční zpráva za rok 2010

V roce 2010 nebyl proveden žádný záznam o postupu při poskytování informací dle zákona 106/199 Sb.


Osnova výroční zprávy dle § 18, odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.:

a) Počet podaných žádostí o informace: 0

b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0

c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0

d) Výsledky řízení o sankcích za nedodržení tohoto zákona: 0

e) Další informace o uplatňování tohoto zákona: --------Výroční zpráva za rok 2009

V roce 2009 nebyl proveden žádný záznam o postupu při poskytování informací dle zákona 106/199 Sb.


Osnova výroční zprávy dle § 18, odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.:

a) Počet podaných žádostí o informace: 0

b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0

c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0

d) Výsledky řízení o sankcích za nedodržení tohoto zákona: 0

e) Další informace o uplatňování tohoto zákona: --------15. Seznam organizací


Obec Úlehle nezřídila žádné organizace.